Propozície behu

HLAVNÝ ORGANIZÁTOR:

OZ Klub priaznivcov športu

USPORIADATELIA:
Martin Hufka, Miroslav Hufka , Jana Hufková, Tatiana Weissová

MIESTO KONANIA:
Areál futbalového ihriska TJ Horná Štubňa

DÁTUM:
sobota 10.9.2022, so štartom o 14:30 hod

DISCIPLÍNA:
10 km cestný beh - asfaltová cesta
Štart je z areálu futbalového ihriska a beží sa popri hlavnej ceste až k Veľkej stanici (časť Hornej Štubni), kde je pred rampami otočka a následne sa beží späť do dediny. Pokračuje sa dedinskými cestami, až spať do areálu futbalového ihriska, kde sa beží ešte jeden okruh okolo futbalového ihriska až do cieľa.
5 km cestný beh - asfaltová cesta
Štart je z areálu futbalového ihriska a beží sa popri hlavnej ceste na koniec dediny (cca 1,2 km do kopca). Následne sa beží cez dedinu (cca 3km dole kopcom). Pokračuje sa až spať do areálu futbalového ihriska (posledných 800 metrov kombinácia mierny kopec a rovina), kde sa beží ešte jeden okruh okolo futbalového ihriska až do cieľa.

TRASA BEHU: 

oficiálna trasa (10 km a 5 km) zverejnená v časti "Oberstuben Run - 2022 - Mapa behu" 

PREZENTÁCIA:

od 13:00 hod. do 14:00 hod v areáli futbalového ihriska TJ Horná Štubňa

PREDPOKLADANÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM PODUJATIA:
13.00 – 14.00 hod Prezentácia bežcov,
14:30 hod Štart pretekov 
16:15 hod Vyhodnotenie pretekov

TECHNICKÉ ZÁZEMIE:
Šatne (rozdelené Muži a Ženy) a úschovňa v priestoroch futbalového ihriska TJ Horná Štubňa

ÚČASTNÍCKY LIMIT:
250 bežcov

ČASOVÝ LIMIT:
10 km - 1,5 hodiny
5 km – 0, 45 hodiny

KATEGÓRIE:
10 km trasa:

Muži 18 – 39 rokov (ročníky 1983 - 2004)

Muži 40 – 49 rokov (ročníky 1973 - 1982)

Muži 50 – 59 rokov (ročníky 1963 - 1972)

Muži 60 – 69 rokov (ročníky 1953 - 1962)

Muži 70 a viac rokov (ročníky 1952 a skôr)

Ženy 18 – 34 rokov (ročníky 1988 - 2004)

Ženy 35 – 49 rokov (ročníky 1973 - 1987)

Ženy 50 a viac rokov (ročníky 1972 a skôr)

celkové umiestnenie 1 až 3 miesto  (Muži + Ženy)

5 km trasa:
Bez kategórií - odmenené iba 1 až 3 miesto (Muži + Ženy)

ŠTARTOVNÉ:
Beh 10 km 

8 € do 7. 9. 2022 - on-line registrácia + platba na účet (pripísaná do 9.9.2022)

10 € - na mieste v deň pretekov (ak budú voľné štartovné čísla)

Beh 5 km

6 € do 7.9.2022 - on-line registrácia + platba na účet (pripísaná do 9.9.2022)

8 € - na mieste v deň pretekov (ak budú voľné štartovné čísla)

ÚDAJE O PLATBE ŠTARTOVNÉHO:
Číslo účtu: SK04 8330 0000 0049 2724 5001.
Pri platbe poprosíme do poznámky uviesť meno bežca.

ŠTARTOVNÝ BALÍČEK OBSAHUJE:
Štartovné číslo (spolu s číslom na označenie vecí do úschovne)
Občerstvenie (nealko pivo, banán, minerálna voda Budiš, niečo sladké) 
Účastnícka medaila, Čip na nohu na presné meranie času (potrebné vrátiť) 

Možnosť využitia šatne na prezlečenie a osprchovanie a uschovať si svoje osobné veci v úschovni.                                     

PRIHLASOVANIE, REGISTRÁCIA BEŽCOV:

On-line prostredníctvom stránky www.beh.sk. 
Bežec je zaregistrovaný a pripísaný na štartovú listinu až po uhradení štartovného poplatku na účet organizátora behu. Registrácia bude uzavretá v momente naplnenia kapacity podujatia.
U štartujúcich mladších ako 18 rokov je potrebný písomný súhlas ich zákonného zástupcu. (súbor na stiahnutie v časti "Oberstuben Run  - Dokumenty"   - " Súhlas rodiča /zákonného zástupcu" - stiahnuť, vyplniť, vytlačiť, podpísať, priniesť!)

OZNÁMENIE NEÚČASTI:
Zaplatené štartovné sa späť nevracia.
Výmena bežca: V prípade ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať Vaše štartové číslo na iného bežca (s jeho súhlasom), môžete tak urobiť písomne najneskôr do 7.9.2022.
Kontaktovať nás však musí osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom bežcovi. Štartovné číslo preberá už nový bežec. Po uplynutí termínu už nie je preregistrácia možná.

MERANIE ČASOV A VÝSLEDKY: 

Meranie prebieha prostredníctvom čipu na nohe, ktorý treba po odbehnutí vrátiť. Meranie času a spracovanie výsledkov zabezpečuje Mišo, s.r.o. Výsledky budú zverejnené na webovej stránke www.beh.sk, www.klubps.sk a www.misosport.sk. Bežci dostanú sms s výsledkom behu. Bežci budú vo výsledkovej listine zaradení v poradí podľa oficiálneho času (čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary).

ODMENY:
Celkové umiestnenie 1 až 3 miesto (Muži + Ženy 5 a 10 km) a v každej kategórií pri behu 10 km prví 3 bežci dostanú vecné dary.

POISTENIE:
Každý bežec štartuje na vlastnú zodpovednosť a odporúča sa zabezpečiť si zdravotné poistenie individuálne (organizátor nezabezpečuje). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou bežcov na podujatí. Pred štartom odporúčame bežcom absolvovať lekársku prehliadku.

ZDRAVOTNÁ A ZÁCHRANNÁ SLUŽBA:
Bude zaistená v priestore štartu a cieľa.

UPOZORNENIA PRE PRETEKÁROV:
Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (trasa, vekové kategórie, časový rozpis) a nezodpovedajú za škody súťažiacich počas podujatia. V prípade nepriaznivého počasia si tiež usporiadatelia vyhradzujú právo zmenu trasy behu. Každý štartujúci sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť. Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky, t. j. v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tohto rozpisu. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny organizátorov.

Prihlásením sa na preteky dáva bežec súhlas na spracovanie poskytnutých osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Osobné údaje sa spracovávajú organizátorom podujatia na účely registrácie bežcov, ktorí sa zúčastňujú športového podujatia. Spracovávané údaje slúžia organizátorom podujatia k e- mailovej komunikácii s účastníkom podujatia, a pre identifikáciu jednotlivých udalostí (stavu platieb a registrácií) spojených s registráciou. Zároveň bežec dáva súhlas organizátorovi pretekov k zverejneniu výsledkov z podujatia na webovej stránke beh.sk, klubps.sk a www.misosport.sk, na vyhotovenie a zverejnenie fotografií, videozáznamov z podujatia na sociálnych sieťach alebo v príspevkoch na webových stránkach organizátora podujatia alebo na stránkach 3. osôb. Bežec zároveň dáva súhlas na spracovanie osobných údajov pre Mišo, s.r.o., Obrancov mieru 165/2, 960 01 Zvolen, IČO: 50 798 324, ktorý spracováva osobne údaje bežca na vymedzený účel uvedený na https://misosport.sk/ochrana-osobnych-udajov.     
* Organizátor si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách.