Propozície behu

HLAVNÝ ORGANIZÁTOR:
OZ Klub priaznivcov športu

USPORIADATELIA:
Martin Hufka, Miroslav Hufka , Jana Hufková, Tatiana Weissová

MIESTO KONANIA:
Areál futbalového ihriska TJ Horná Štubňa

DÁTUM:
sobota 11.9.2021, so štartom o 14:30 hod

DISCIPLÍNA:
10 km cestný beh - asfaltová cesta
Štart je z areálu futbalového ihriska a beží sa popri hlavnej ceste až k Veľkej stanici (časť Hornej Štubni), kde je pred rampami otočka a následne sa beží späť do dediny. Pokračuje sa dedinskými cestami, až spať do areálu futbalového ihriska, kde sa beží ešte jeden okruh okolo futbalového ihriska až do cieľa.

5 km cestný beh - asfaltová cesta
Štart je z areálu futbalového ihriska a beží sa popri hlavnej ceste na koniec dediny (cca 1,2 km do kopca). Následne sa beží cez dedinu (cca 3km dole kopcom). Pokračuje sa až spať do areálu futbalového ihriska (posledných 800 metrov kombinácia mierny kopec a rovina), kde sa beží ešte jeden okruh okolo futbalového ihriska až do cieľa.

TRASA BEHU:
oficiálna trasa (10 km a 5 km) zverejnená v časti "Oberstuben Run - 2021 - Mapa behu" 

PREZENTÁCIA:
11.9.2021 od 12:30 hod. do 14:00 hod v areáli futbalového ihriska TJ Horná Štubňa

PREDPOKLADANÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM PODUJATIA:
12.30 – 14.00 hod Prezentácia bežcov,
14:30 hod Štart pretekov 
16:15 hod Vyhodnotenie pretekov

TECHNICKÉ ZÁZEMIE:
Šatne (rozdelené Muži a Ženy) a úschovňa v priestoroch futbalového ihriska TJ Horná Štubňa

ÚČASTNÍCKY LIMIT:
200 bežcov

ČASOVÝ LIMIT:
10 km - 1,5 hodiny
5 km – 0, 45 hodiny

KATEGÓRIE:
10 km trasa:
Žiaci a juniori (ročníky 2001 - 2010)
Žiačky a juniorky (ročníky 2001 - 2010)
Muži 20 – 39 rokov (ročníky 1981 - 2001)
Muži 40 – 49 rokov (ročníky 1971 - 1980)
Muži 50 – 59 rokov (ročníky 1961 - 1970)
Muži 60 – 69 rokov (ročníky 1951 - 1960)
Muži 70 a viac rokov (ročníky 1950 a skôr)
Ženy 20 – 34 rokov (ročníky 1986 - 2000)
Ženy 35 – 49 rokov (ročníky 1971 - 1985)
Ženy 50 a viac rokov (ročníky 1970 a skôr)
Celkové umiestnenie 1 až 3 miesto (Muži + Ženy)
5 km trasa:
Bez kategórií - iba celkové umiestnenie 1 až 3 miesto  (Muži + Ženy)

ŠTARTOVNÉ:
Beh 10 km
8 € do 8. 9. 2021 - on-line registrácia + platba
10 € od 9. 9. 2021 a v prípade zaplatenia platby štartovného na mieste - ak budú voľné štartovné čísla (platí aj keď bola vykonaná on-line registrácia, ale platba nebolo do 8.9.2021 pripísaná na účet)
Beh 5 km
5 € do 8. 9. 2021 - on-line registrácia
7 € od 9. 9. 2021 a v prípade zaplatenia platby štartovného na mieste - v prípade, že budú voľné štartovné čísla (platí aj keď bola vykonaná on-line registrácia, ale platba nebolo do 8.9.2021 pripísaná na účet)

ÚDAJE O PLATBE ŠTARTOVNÉHO:
Číslo účtu: SK04 8330 0000 0049 2724 5001.
Pri platbe poprosíme do poznámky uviesť meno bežca.

ŠTARTOVNÝ BALÍČEK OBSAHUJE:
Štartovné číslo (spolu s číslom na označenie vecí do úschovne)
Občerstvenie (upresníme neskôr)
Účastnícka medaila
Možnosť využiť šatne na prezlečenie a osprchovanie
Možnosť uschovať si svoje osobné veci v úschovni

PRIHLASOVANIE, REGISTRÁCIA BEŽCOV:
On-line prostredníctvom formulára uvedenom v časti "Oberstuben Run - 2021 - Registrácia". 
Bežec je zaregistrovaný a pripísaný na štartovú listinu až po uhradení štartovného poplatku na účet organizátora behu. Registrácia bude uzavretá v momente naplnenia kapacity podujatia.
U štartujúcich mladších ako 18 rokov je potrebný písomný súhlas ich zákonného zástupcu. (súbor na stiahnutie v časti "Oberstuben Run  - Dokumenty"   - " Súhlas rodiča /zákonného zástupcu" - stiahnuť, vyplniť, vytlačiť, podpísať, priniesť!)

OZNÁMENIE NEÚČASTI:
Zaplatené štartovné sa späť nevracia.
Výmena bežca:
V prípade ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať Vaše štartové číslo na iného bežca (s jeho súhlasom), môžete tak urobiť písomne najneskôr do 8.9.2020.
Kontaktovať nás však musí osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom bežcovi. Štartovné číslo preberá už nový bežec. Po uplynutí termínu už nie je preregistrácia možná.

MERANIE ČASOV A VÝSLEDKY:
Meranie prebieha manuálne (čip na štartovacom čísle nie je). Výsledky budú zverejnené na webovej stránke www.beh.sk. Bežci budú vo výsledkovej listine zaradení v poradí podľa oficiálneho času (čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary).

ODMENY:
Celkové umiestnenie 1 až 3 miesto (Muži + Ženy 5 a 10 km) a v každej kategórií prví 3 bežci dostanú vecné dary.

POISTENIE:
Každý bežec štartuje na vlastnú zodpovednosť a odporúča sa zabezpečiť si zdravotné poistenie individuálne (organizátor nezabezpečuje). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou bežcov na podujatí. Pred štartom odporúčame bežcom absolvovať lekársku prehliadku.

ZDRAVOTNÁ A ZÁCHRANNÁ SLUŽBA:
Bude zaistená v priestore štartu a cieľa.

UPOZORNENIA PRE PRETEKÁROV:
Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (trasa, vekové kategórie, časový rozpis) a nezodpovedajú za škody súťažiacich počas podujatia. V prípade nepriaznivého počasia si tiež usporiadatelia vyhradzujú právo zmenu trasy behu. Každý štartujúci sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť. Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky, t. j. v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tohto rozpisu. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny organizátorov.

Prihlásením sa na preteky dáva bežec súhlas na spracovanie poskytnutých osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Osobné údaje sa spracovávajú organizátorom podujatia na účely registrácie bežcov, ktorí sa zúčastňujú športového podujatia. Spracovávané údaje slúžia organizátorom podujatia k e- mailovej komunikácii s účastníkom podujatia, a pre identifikáciu jednotlivých udalostí (stavu platieb a registrácií) spojených s registráciou. Zároveň bežec dáva súhlas organizátorovi pretekov k zverejneniu výsledkov z podujatia na webovej stránke beh.sk a klubps.sk. 
* Organizátor si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách.